شماره تماس 009845-333270674
شماره تلگرام 00989144570051
Menu Close Menu
Sample size calculator

محاسبه حجم نمونه برای یک جمعیت خاص

محاسبه حجم نمونه برای یک جمعیت خاص

تعداد پاسخ دهندگان مورد نیاز در یک نظرسنجی یا حجم نمونه را برای یک جمعیت خاص می توانید با استفاده از وب سایت ذیل محاسبه کنید. همچنین می توانید حاشیه خطا را بر اساس حجم نمونه خود محاسبه کنید.👇👇 https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator/

Share article
Send Comment
Captcha
Users comments